20 + 20 min.

 

 

 

01/2007, 20 + 20 min,  22.02.2007.

 

1. Tommy Öberg                 5,5 / 6
2. Stig Olof Willberg           5,0
3.
Leif Ekberg                      4,0
4. Erik Ståhlberg                  3,5
5.
Mauno Vesanen               3,0
6. Viktor Enberg                  3,0
7. Toivo Högberg                 3,0
8. Rabbe Ståhlberg               3,0
9. Herman Friman                2,0

10. Thomas Bergman           2,0

11. Risto Berglund               1,5
12. Melanie Wendelin          0,5

 

 

02/2007, 20 + 20 min, 29.03.2007.

 

1. Leif Ekberg                      5,0 / 6

2. Viktor Enberg                  4,5

3. Thomas Bergman             4,5

4. Tommy Öberg                  4,0

5. Stig Olof Willberg            4,0

6. Alf Wendelin                    3,0

7. Risto Berglund                 2,0

8. Erik Ståhlberg                   2,0

9. Melanie Wendelin            1,0

 

 

03/2007, 20 + 20 min ,  25.10.2007.

 

1. Viktor Enberg                  5,0 / 5

2. Herman Friman                3,5

3. Risto Berglund                 3,0
4. Alf Wendelin                   1,5
5. Erik Ståhlberg                  1,5

6. Joel Mattsson                   0,5

 

 

04/2007, 20 + 20 min ,  22.11.2007.

 

1. Ralf Rehn                     5,0 / 6

1. Viktor Enberg               5,0

3. Leif Ekberg                   4,0

4. Thomas Bergman         3,5

5. Larry Miettinen            2,5

6. Erik Ståhlberg               2,5

7. Herman Friman             2,5

8. Alf Wendelin                 2,5
9. Risto Berglund              1,5
10. Melanie Wendelin       1,0