EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         19.01.2012

10600 EKENÄS

 

Plats:              Klubblokalen, Kosthållet/Smakis

Närvarande:   9 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Melanie Wendelin, Viktor Enberg, Tage Ekberg, Herman Friman, Stig-Olof Nordström, Thomas Bergman och Alf Wendelin.

 

§

1.             Ordförande Viktor Enberg öppnade årsmötet kl 17.46.

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2011:  1. Tommy Öberg, 2. Leif Ekberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Tommy Öberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Tommy Öberg.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Viktor Enberg.

2.4.       Blixtmästerskapet: 1. Tommy Öberg.

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Viktor Enberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Tage Ekberg och Melanie Wendelin.

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2011 föredrogs och godkändes.

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2011 föredrogs och godkändes.

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2012. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2012 skall vara betald före 01.04.2012. Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2012, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2012, med 2 tillägg: 1. Närschacksturneringen spelas med betänketid 75 min. + 30 sek. / drag. 2. Räknas en Prestationstävling utgående från 2011 års resultat. Skriftlig stadga uppgörs. Pokal anskaffas.

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2012.

 

12.         Till styrelse för år 2012 valdes:

          Ordförande                Viktor Enberg

          Viceordförande          Melanie Wendelin

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Herman Friman  och  Tage Ekberg.

 

13     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Thomas Bergman.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 18.24.

 

 

Mötesordförande Viktor Enberg                                      Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

Protokolljusterare Melanie Wendelin                                Protokolljusterare Tage Ekberg

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för år 2012

Budgetförslag för år 2012

Förslag av medlemmar till förändring av Verksamhetsplanen för år 2012

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2012

 

Intern verksamhet

Klubbmästerskap

-         Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-         20+20 min, (spelas som 15+15 min. om deltagarantalet är 7 eller 8 spelare, då alla spelar mot varandra) 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

      Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt SELO-lista.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

Centralschackförbundet

-         Deltagande i div 2 (eller 3) om intresse finns.

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         Deltagande i Finska Cup’en, 8 mannalag, om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

VästraNylands Schackdistrikt

-         Deltar i distriktets tävlingar om underlag och intresse finns.

-         Styrelsen besluter om arrangerandet av VNSD:s tävlingar.

 

Anmärkningar 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Styrelsen besluter om uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

 

Förslag av medlemmar till förändring av Verksamhetsplanen för år 2012:

1.  Närschacksturneringen spelas med betänketid 75 minuter + 30 sekunder / drag.

2.  I anslutning till Årstävlingen arrangeras en Preststionstävling utgående från 2011 års resultat.

 

 

 

E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2012

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                             340:-

Tävlingsverksamhet                          298:-

       __________

638:-

                                        ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                             64:-

Tävlingsverksamhet                          244:-

Hemsidan                                    30:-

Hyror                                       300:-         

       __________ 

638:-

       ==========

 

 

 

Anmärkningar:

 

Medlemsavgiften föreslås bli 40 € samt 20 € för juniorer och studerande.

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubben betalar startavgiften till FCSF:s div.3 och för 2 lag till VNSD:s lagtävling 15+15 min.

 

Turneringsavgift för 5+5, 2+12 och 20+20 = 2 € / spelkväll.

Klubbens juniorer ingen turneringsavgift.

 

Resekostnader med bil betalas gemensamt av deltagande spelare.

 

Lag-FM i blixt betalas i sin helhet av deltagarna.

 

Penningpriserna för årstävlingen slopas.