EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Linneavägen 1                                                                27.01.2000

10600 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  8 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Herman Friman öppnade årsmötet kl 18.50.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 1999: 1. Tommy Öberg, 2. Stig Olof  Willberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Herman Friman

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Erik Ståhlberg.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 1999 föredrogs och godkändes med följande korrigeringar:

1.      Sid 2, stycke 3 tillägg – Distriktets individuella mästerskap i blixt arrangerade Ekenäs SK...

2.      Sid 2, stycke 7 tillägg – En millennium-blixt spelades som 2 deltävlingar, Ekenäs öppna blixtmästerskap för år 1999 och år 2000, runt årsskiftet.

3.      Resultatbilagor från millenniumblixten bifogas resultatbilagan.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2000.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2000 med följande tillägg:

1.      Till närschacksmästerskapet skaffas en vandringspokal. Styrelsen utarbetar stadgar.

2.      Alf Wendelin räknar ut SELOn internt i klubben. Ej i blixt.

3.      Parning i klubbens interna tävlingar går enligt interna SELO-listan.

4.      Parning i klubbens interna tävlingar enligt Harkness, m.a.o. 1 poäng för seger och ½ poäng för remi.

5.      Interna SELO-listan är avgörande för utagning till tävlingar.

6.      Styrelsen gavs fullmakter att avgör hur man ställer sig till ÖVRIGA ARRANGEMAG och UTÅTRIKTAD VERKSAMHET.

7.      Ekenäs öppna blixtmästerskap 2000 i slutet av året arrangeras inte, då tävlingen redan är spelad.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2000.

 

11.     Till styrelse för år 2000 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Erik Ståhlberg

          Suppleanter               Börje Lindqvist  och  Vesa Salonen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

          Alf Wendelin reder ut avgifterna för att rätta uppgifterna i föreningsregistret.

          Årsmötesprotokollet ges till Sparbanken och Andelsbanken.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 20.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Herman Friman                                 Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                       Protokolljusterare Erik Ståhlberg