EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                          22.01.2002

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  7 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.35.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2001: 1. Stig Olof  Willberg, 2. Risto Berglund.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2001:  1. Larry Miettinen.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Stig Olof  Willberg och Börje Lindqvist.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2001 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

(Stig Olof Willberg framförde följande anmärkningar mot bokslutet:

1.      Utestående fordringar (obetalda medlemsavgifter) bör tas med i balansräkningen:

-          100 mk Erik Ståhlberg och

-          100 mk Erik Ståhlberg för år 1999.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2002. Medlemsavgiften för år 2002 skall vara betald före 01.04.2001. Även tidigare års obetalda medlemsavgifter skall vara betalda senast 31.03.2001.

Är inte medlemsavgiften(erna) betalda senast 31.03.2001, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2002 med följande tillägg:

1.      I månadsblixten har veteranerna egen resultatlista.

2.      Styrelsen funderar på handikapsreglerna.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2002.

 

11.     Till styrelse för år 2002 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Stig Olof Willberg

          Suppleanter               Börje Lindqvist  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Rolf Bredenberg.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Klubben bjuder på kvällens kaffe.

-          RASEBORGS EL (Tommy Öberg) donerade ett vandringspris för årstävlingen i blixt. Vandringspriset tillfaller den som segrat i blixt-årstävlingen tre år i följd eller fem år sammanlagt.

         

14.     Årsmötet avslutades kl 19.55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Stig Olof  Willberg                           Protokolljusterare Börje Lindqvist