EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                               ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                 Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                          26.01.2006

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:             Klubblokalen, Tekniska skolans matservering

Närvarande:  9 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.35.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2005: 1. Tommy Öberg, 2. Leif Ekberg.                              Junior Melanie Wendelin.

1.3.       Närschacksmästerskapet 2005:  1. Tommy Öberg.

1.4.       Blixtmästerskapet 2005: 1. Tommy Öberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Erik Ståhlberg och Melanie Wendelin.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2005 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2005 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2006. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2006 skall vara betald före 01.04.2006 Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2006, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

Hedersmedlem betalar ingen medlemsavgift.

Valter Kevin är fri medlem (medlemsavgift uppbärs inte).)

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2006 med ett tillägg från Melanie: När det blir en ledig spelkväll infogar vi en ”timglasturnering”.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2006.

 

11.     Till styrelse för år 2006 valdes:

          Ordförande               Tommy Öberg

          Viceordförande         Herman Friman

          Sekreterare                Thomas Bergman

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare           Viktor Enberg

          Suppleanter               Stig Olof Willberg  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-          Herman Friman framförde sin önskan om att SELO-beräkningen tas bort från VNSd:s lagserie.

-    Alla spelare skall få möjlighet att spela i FCSF:s och VNSd:s serier.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 19.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Erik Ståhlberg                                   Protokolljusterare Melanie Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för år 2006

Budgetförslag för år 2006

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2006

 

Intern verksamhet

          Klubbmästerskap

-          Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-          20+20 min, 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-          2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-          5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-          Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

SELO räknas ut internt i klubben (EkSK-SELO), ej blixt.

Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt intern SELO-lista.

 

Övriga arrangemang

-          Ekenäs öppna Mästerskap i blixt 28.12.06 och 15+15 min 27.04.06.

-          I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

          Centralschackförbundet

-          Deltagande i div 3 on underlag finns.

-          Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-          I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

VästraNylands Schackdistrikt

-          Deltar i distriktets tävlingar då underlag och intresse finns.

 

Anmärkningar

-          Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-          Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-          20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-          Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-          Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-          Interna EkSK-SELOlistan är avgörande för uttagning till tävlingar.

-          Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-          Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2006

 

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                                           260:-

Tävlingsverksamhet                                       700:-

Bidrag                                                        1.000:-

Diverse                                                            52:-

                                                            ___________

                                                                   2. 012:-

                                                            ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                                           120:-

Tävlingsverksamhet                                       400:-

Resekostnader                                               400:-

Verksamhet                                                     80:-

Hyror                                                          1.000:-

Bankavgifter                                                   12:-

                                                             ___________

 

                                                                    2.012:-

                                                             ==========

 

 

 

Anmärkningar

 

Medlemsavgiften föreslås bli 20 € samt 8 € för juniorer och studerande. Ständigt medlemskap föreslås kosta 200 €. Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubbens juniorer deltar gratis i tävlingar arrangerade av Ekenäs Schackklubb rf.

 

Deltagaravgiften för månadsblixtarna, 2 min + 12 sek/drag och 20+20 årstävlingarna föreslås bli

2 €. Om övriga tävlingar besluter styrelsen skilt. Egna juniorer och studerande deltar gratis.

 

Reseersättning för bil föreslås bli 0,25 € / km.