EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            29.01.2009

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Klubblokalen, Kosthållet/Smakis

Närvarande:   7 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Tommy Öberg öppnade årsmötet kl 18.35.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2008:  1. Leif Ekberg,           2. Tommy Öberg.

1.3.       Närschacksmästerskapet:                1. Thomas Bergman.

1.4.       20 + 20 minuter:                             1. Leif Ekberg.

1.5.       2 minuter + 12 sekunder:                1. Tommy Öberg.

1.6.       Blixtmästerskapet 2008:                 1. Leif Ekberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Tommy Öberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Erik Ståhlberg och Melanie Wendelin.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2008 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2008 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2009. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2009 skall vara betald före 01.04.2009. Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2009, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2009.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2009. Förtydligande: Till lagblixt FM betalar klubben startavgiften, övriga utgifter står spelarna för.

 

11.     Till styrelse för år 2009 valdes:

          Ordförande                Alf Wendelin

          Viceordförande          Melanie Wendelin

          Sekreterare                Viktor Enberg

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Herman Friman  och  Larry Miettinen.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Risto Berglund.

 

13.     Övriga ärenden:

-         Herman Friman överlämnade historiepapper från tiden för EkSK:s grundande.

-         Herman Friman donerade 100 € till priser åt ”icke toppspelare”.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 19.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Tommy Öberg                                     Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Erik Ståhlberg                                      Protokolljusterare Melanie Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för år 2009

Budgetförslag för år 2009

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2009

 

Intern verksamhet

 

          Klubbmästerskap

-         Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-         20+20 min, 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

      Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt SELO-lista.

 

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

 

          Centralschackförbundet

-         Deltagande i div 2 (eller 3) om intresse finns.

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

 

VästraNylands Schackdistrikt

-         Deltar i distriktets tävlingar om underlag och intresse finns.

 

Anmärkningar

 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Styrelsen besluter om uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

 

 

 

 

 

 

 

E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2009

 

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                300:-

Tävlingsverksamhet                      600:-

Bidrag                         300:-

Diverse                         77:-

                          ___________

                               1277:-

                           ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                120:-

Tävlingsverksamhet                      300:-

Resekostnader                  100:-

Verksamhet                     120:-

Hyror                          600:-         

Bankavgifter                    37:-

                          ___________ 

                               1277:-

                           ==========

 

 

 

Anmärkningar

 

Medlemsavgiften föreslås bli 30 € samt 15 € för juniorer och studerande. Ständigt medlemskap föreslås kosta 300 €. Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubbens juniorer deltar gratis i tävlingar arrangerade av Ekenäs Schackklubb rf.

 

Deltagaravgiften för månadsblixtarna, 2 min. + 12 sek./drag och 20 + 20 min. årstävlingarna föreslås bli 2 € / tävling. Om övriga tävlingar besluter styrelsen skilt. Egna juniorer och studerande deltar gratis.

 

Reseersättning för bil föreslås bli 0,25 € / km.