EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Viktor Enberg                                                                  Ekenäs

Horsbäckintie 80 b                                                       28.01.2010

10640 DRAGSVIK

 

 

 

 

Plats:              Klubblokalen, Kosthållet/Smakis

Närvarande:   8 medlemmar

 

 

 

§

1.1.       Ordförande Alf Wendelin öppnade årsmötet kl 18.35.

1.2.       Prisutdelning för årstävlingen 2009:  1. Leif Ekberg, 2. Tommy Öberg.

1.3.       Närschacksmästerskapet:  1. Leif Ekberg.

1.4.       20 + 20 minuter:   1. Leif Ekberg.

1.5.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Tommy Öberg.

1.6.       Blixtmästerskapet 2008: 1. Tommy Öberg.

 

2.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Alf Wendelin

Sekreterare Viktor Enberg

Protokolljusterare och rösträknare Herman Friman och Thomas Bergman.

 

3.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

4.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

5.             Verksamhetsberättelsen för år 2009 föredrogs och godkändes.

 

6.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2009 föredrogs och godkändes.

 

7.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

8.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2010. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2010 skall vara betald före 01.04.2010. Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2010, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

9.             Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2010, med Herman Frimans tillägg att styrelsen sonderar möjligheten till klubbkamper.

 

10.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2010.

 

11.     Till styrelse för år 2010 valdes:

          Ordförande                Viktor Enberg

          Viceordförande          Melanie Wendelin

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Herman Friman  och  Tage Ekberg.

 

12.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Thomas Bergman.

 

13.     Övriga ärenden:

-         Brukskontot på Andelsbanken Raseborg säges upp, nr. 554966-424141, saldo 31.12.2009 euro 106,22.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Alf Wendelin                                        Mötessekreterare Viktor Enberg

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Herman Friman                                    Protokolljusterare Thomas Bergman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för år 2010

Budgetförslag för år 2010

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2010

 

Intern verksamhet

 

          Klubbmästerskap

-         Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-         20+20 min, 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

      Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt SELO-lista.

 

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

 

          Centralschackförbundet

-         Deltagande i div 2 (eller 3) om intresse finns.

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

 

VästraNylands Schackdistrikt

-         Deltar i distriktets tävlingar om underlag och intresse finns.

-         Styrelsen besluter om arrangerandet av VNSD:s tävlingar.

 

Anmärkningar

 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Styrelsen besluter om uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

 

 

 

 

 

 

 

E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2010

 

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                300:-

Tävlingsverksamhet                      200:-

Bidrag                         300:-

                          ___________

                               800:-

                           ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                120:-

Tävlingsverksamhet                      200:-

Resekostnader                  180:-

Hyror                          300:-         

                          ___________ 

                                800:-

                           ==========

 

 

 

Anmärkningar

 

Medlemsavgiften föreslås bli 30 € samt 15 € för juniorer och studerande. Ständigt medlemskap föreslås kosta 300 €. Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubbens juniorer deltar gratis i tävlingar arrangerade av Ekenäs Schackklubb rf.

 

Reseersättning för bil föreslås bli 0,30 € / km.

 

Turneringsavgiften på 2 € slopas år 2010.