EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         20.01.2011

10600 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Klubblokalen, Kosthållet/Smakis

Närvarande:   6 medlemmar

 

 

 

§

1.             Ordförande Viktor Enberg öppnade årsmötet kl 17.47.

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2010:  1. Tommy Öberg, 2. Leif Ekberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Viktor Enberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Tommy Öberg.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Leif Ekberg.

2.4.       Blixtmästerskapet 2010: 1. Tommy Öberg.

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Viktor Enberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Herman Friman och Leif Ekberg.

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2010 föredrogs och godkändes.

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2010 föredrogs och godkändes.

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2011. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2011 skall vara betald före 01.04.2011. Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2011, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2011, med Herman Frimans tillägg att styrelsen sonderar möjligheten till klubbkamper.

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2011.

 

12.         Till styrelse för år 2011 valdes:

Ordförande                Viktor Enberg

          Viceordförande          Melanie Wendelin

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Leif Ekberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Herman Friman  och  Tage Ekberg.

 

13     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Thomas Bergman.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 18.17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Viktor Enberg                                      Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Herman Friman                                    Protokolljusterare Leif Ekberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor:

Verksamhetsplan för år 2011

Budgetförslag för år 2011

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2011

 

Intern verksamhet

 

          Klubbmästerskap

-         Närschacksturnering med betänketid 1 tim 30 min per spelare för hela partiet, alla spelare möts. Spelas under hela verksamhetsåret.  Alla spelar i samma grupp.

-         20+20 min, 2 deltävlingar på våren och 2 på hösten. Varje deltävling omfattar 5 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar minst 9 ronder enligt Harkness. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen är bifogad verksamhetsplanen.

      Parningen i klubbens interna tävlingar görs enligt SELO-lista.

 

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar samt om arrangemang av distriktsmästerskap.

 

Utåtriktad verksamhet

 

          Centralschackförbundet

-         Deltagande i div 3 (eller 2) om intresse finns.

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder förrän anmälan till tävlingar om underlag finns.

 

VästraNylands Schackdistrikt

-         Deltar i distriktets tävlingar om underlag och intresse finns.

-         Styrelsen besluter om arrangerandet av VNSD:s tävlingar.

 

Anmärkningar

 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min. spelas i februari, april, september och november, sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         Månadsblixt, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Styrelsen besluter om uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-         Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.

-         Ekenäs öppna blixtmästerskap 2010 flyttas till 27.01.2011.

 

 

 

 

 

 

 

E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

 

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2011

 
 

 

 
Intäkter

 

Medlemsavgifter                    300:-

Tävlingsverksamhet                 200:-

Bidrag                             300:-

    __________

800:-

    ==========

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                    120:-

Tävlingsverksamhet                 200:-

Resekostnader                      180:-

Hyror                              300:-         

    __________ 

800:-

    ==========

 

 

 

Anmärkningar

 

Medlemsavgiften föreslås bli 30 € samt 15 € för juniorer och studerande. Ständigt medlemskap föreslås kosta 300 €. Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubbens juniorer deltar gratis i tävlingar arrangerade av Ekenäs Schackklubb rf.

 

Reseersättning för bil föreslås bli 0,30 € / km.