EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            05.02.2009

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                05.02.2009 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 17.50.

 

2.       Styrelsens månadsmöten hålles första torsdagen i månaden kl. 17.45 under spelperioden.

 

3.       EkSK arrangerar VNSD 5+5 ind. i Karis 24.02.2009.

          - Inbjudan sköts av Viktor.

          - Priser: 3 allmän klass, 3 oldboys klass och 1 juniorpris, pokaler.

          - Kaffe mm bjuds ut åt KarjURA.

          - Affe underhandlar närmare med KarjURA.

 

4.       Hermans 100 € bidrags utdelningsgrunder till bottenslammet.

          - Affe diskuterar med Herman om detaljerna?

 

5.       Medlemsavgiften till FCSF. Kassören betalar 10 * 6 € + 1 * 4 € = 64 €.

 

6.       Spelar aktivering, ”gamla” spelarna upp!

          - Affe diskuterar med dem.

          - Försöker få dem med i närschacksmästerskapet.

          - Morot, Ålandsresa i maj.

 

7.       Div. 2, Kottby matchen 14.02.2009 .

          - Meddela Gudrun.

          - Kaffe sköter Affe, smörgåsarna sköter Viktor.

          - Affe meddelar Kottby SK.

          - De 5 högst SELO-rankade intresserade spelar.

 

8.       Welander byter representationsklubb till TuTS. Medlemskapet upphör med årsmötesbeslut

          2010 på Welanders muntliga begäran.

 

9.       Ansökan om Raseborgs stads bidrag sker på våren. Styrelsemedlemmarna håller koll på när

          staden annonserar om saken.

 

10.     29.03.2009, kerhojen kokous på shakkikoti. Ingen representant sändes.

 

11.     Funktionärs- och domarskolning  21.02.2009 på Drumsö. Ingen intresserad.

 

12.     Arrangeras några övriga turneringar? Inte på våren, övervägs på nytt till hösten. (Saknas

          funktionärer med kurs.)

 

13.     Satsas på Ålands SK vårturnering 23.-24.05.2009.

 

14.     Har vi styrelsens mötesprotokoll öppet på nätet? Beslut blev nej.

 

15.     Arbetsfördelning (ansvarsperson):

          - Gudrun, spellokalen, övrigt mot f.d. Sydväst: Affe.

          - Västra Nyland: Affe.

          - Hemsidan: texter –Affe, designen – Melanie.

          - Öppna spellokalen (nycklarna): Affe.

          - Anmälan till turneringar (div.2, lag FM blixt, mm): Leif.

          - Samlar lagen till tävlingar: Allmän diskussion.

          - Medlemsförteckningen: Leif.

          - Kaffet till hemma-tävlingar: Allmän diskussion.

 

16.     Info om antecknandet av föreningens namn: Stadgan. Ordförande eller viceordförande

          tillsammans med sekreteraren eller kassören.

          Kassören tecknar dock ensam föreningens namn i ekonomiska angelägenheter.

 

17.     Klubbmästerskapet 2009, start 12.02.2009. Spelas alla mot alla med 1.30 + 1.30 t. i speltid.

 

18.     Ändra posten och föreningens kontaktperson, som 2009 är Viktor.

-         Raseborg stad, FCSF, distriktet, olika hemsidor od.

-         Affe sköter.

 

19.     Lag FM blixt i Lahtis. Hotell och anmälan sköts senare.

 

20      Medlemsavgiften skickas ut per post åt dem som inte syns på klubben.

 

21.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.25.

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            05.03.2009

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                05.03.2009 kl 17.45

Närvarande:   Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

22.     Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 17.50.

 

23.     Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

24.     Erik Ståhlbergs klandertalan över årsmötesbeslut 2009:

          - Melanie Wendelin deltog inte i behandlingen, då eventuellt jäv föreligger.

         - Ordförande Alf Wendelins förfaringssätts bilaga godkändes.

- Styrelsen beslöt, att vid ordförande Alf Wendelins hinder, sköter sekreterare Viktor Enberg

   ordförandeskapet, tills ett extra ordinarie föreningsmöte utsett en ny ordförande.

 

25.     EkSK arrangerar VNSD 5+5 ind. i Karis 24.02.2009.

          - Inbjudan sänds som i-mail då kontaktpersonernas adresser är okända.

          - Priser: 3 allmän klass, 3 oldboys klass och 1 juniorpris, pokaler.

          - Startavgift 5 €, juniorer gratis.

- Affe tar spelmaterial med för 20 spelare.

- Strävar efter att skild allmän- och oldboysgrupp spelas, juniorerna med oldboys.

- FCSF:s turnerings regler följs.

 

26.     Klubben arrangerar inte VNSD:s handikap turnering.

          Angående VNSD:s 25+25 min. individuellt underhandlas om att turneringen spelas samtidigt

         med Ekenäs Öppna 15+15 min.

 

27.     Hermans 100 € bidrags utdelningsgrunder till bottenslammet.

          - Affe diskuterat med Herman: När styrelsen anser att någon gjort en bra prestation, premieras

            han med 5-10 €.

 

28.     Medlemsavgiften till FCSF. Kassören betalar 10 * 6 € + 1 * 4 € = 64 € inom mars månad.

 

29.     Klubben sänder en kondoleans till Herman Friman, angående fruns bortgång 01.03.2009.

 

30.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.20.

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg

 

 

 

Bilaga till styrelsemötesprotokoll 05.03.2009, paragraf 24.

 

Erik Ståhlbergs klandertalan över årsmötesbeslut 2009

 

Då Erik Ståhlberg framfört klandertalan, och hotat med stämning till rätten om årsmötesprotokollet inte ändras, hos styrelsemedlemmar över felaktigt årsmötesbeslut 29.01.2009. Klandertalan gäller val av Melanie Wendelin som omyndig till viceordförande i Ekenäs Schackklubb r.f. för verksamhetsperioden 2009.

 

Ordförande Alf Wendelin föreslår följande förfaringssätt angående klandertalan för styrelsen på styrelsemötet 05.03.2009:

 

Styrelsen beaktar inte Erik Ståhlbergs klandertalan, då den saknar laga grund.

 

Förtydligande av Melanie Wendelins laga begränsningar som styrelsemedlem: Melanie Wendelin får som omyndig inte företräda föreningen eller teckna dess namn.

Vid ordförandes hinder att företräda föreningen eller teckna dess namn, utser styrelsen inom sig myndig styrelsemedlem att handha ordförandes uppgifter.

 

Därmed följer man årsmötes beslut, då man med detta förfarande inte bryter mot lagen angående omyndig person.

 

Motivering:

-         Föreningslagen 35 §.  Ordföranden får inte vara omyndig. De övriga styrelsemedlemmarna skall ha fyllt 15 år.

-         Föreningslagen 36 §.  Den som är omyndig kan inte företräda föreningen eller teckna dess namn.

 

Förtydliganden:

-         Följande röstberättigade medlemmar deltog i årsmötet: Tommy Öberg, Alf Wendelin, Leif Ekberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Herman Friman och Erik Ståhlberg.

-         Föreningslagen 32 §.  Rätt till klandertalan har inte den som vid mötet har medverkat till beslutet.  

[Ordförandes kommentar: Erik Ståhlberg kan inte väcka talan mot föreningen, då han medverkat till beslutet. Ingen har anmält avvikande åsikt till protokollet.]

 

Ekenäs 05.03.2009

 

Alf Wendelin

Ordförande

Ekenäs Schackklubb r.f.

 

 

Föreningslag 26.5.1989/503

 

32 §

Klanderbara beslut

 

Om ett föreningsbeslut inte har tillkommit i behörig ordning eller om det annars strider mot lag eller föreningens stadgar, kan en föreningsmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem väcka talan mot föreningen för att få beslutet ogiltigförklarat. Rätt till klandertalan har inte den som vid mötet har medverkat till beslutet.

 

Talan skall väckas inom tre månader efter det beslutet fattades eller, om beslutet har fattats vid särskilda omröstningstillfällen eller med anlitande av posten, inom tre månader från den dag då protokollet över beslutet är daterat. Om inte talan väcks inom utsatt tid, skall beslutet anses giltigt.

 

Har föreningens styrelse väckt talan, skall ett föreningsmöte utan dröjsmål sammankallas för att utse en representant för att svara på föreningens vägnar.

 

35 §

Styrelsen

 

En förening skall ha en styrelse med minst tre medlemmar. Styrelsen skall omsorgsfullt sköta föreningens angelägenheter i enlighet med lag samt föreningens stadgar och beslut. Styrelsen företräder föreningen.

Styrelsen skall ha en ordförande. Ordföranden får inte vara omyndig. De övriga styrelsemedlemmarna skall ha fyllt 15 år. Den som är försatt i konkurs får inte vara medlem av styrelsen.

Styrelseordföranden skall vara bosatt i Finland, om inte Patent- och registerstyrelsen beviljar dispens. Om föreningens egentliga syfte är att påverka politiska angelägenheter, får endast personer som är bosatta i Finland vara medlemmar av styrelsen. (1.11.2002/894)

 

36 §

De som får teckna föreningens namn

 

Styrelsens ordförande har rätt att teckna föreningens namn, om inte denna rätt har begränsats så som nämns i 3 mom.

I föreningens stadgar kan bestämmas att föreningens namn dessutom får tecknas av

1) en eller flera styrelsemedlemmar,

2) någon annan person på grund av hans ställning, eller av

3) den som av styrelsen har fått en särskilt beviljad personlig rätt att teckna namnet.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs kan inte företräda föreningen eller teckna dess namn. Rätten att teckna föreningens namn kan i stadgarna begränsas så att två eller flera endast tillsammans har rätt att teckna namnet. Andra begränsningar får inte införas i föreningsregistret.

 

 

FINLANDS CENTRALSCHACK FÖRBUND

Lähettäjä: Alf Wendelin [mailto:alf.wendelin@pp.inet.fi]
Lähetetty: 12. helmikuuta 2009 21:43
Vastaanottaja: Finlands Centralschackförbund
Aihe: EkSK

 

Terve!

 

Toimin Ekenäs Schackklubbin puheenjohtajana.

Meidän jäsen, Erik Ståhlberg, oli tänään soittanut rahanhoitajallemme (Leif Ekberg) ja ilmoittanut että hän (siis Erik) oli soittanut  teille ja ilmoittanut että EkSK:n hallitus ei ole laillinen. Erik lähetti sitten terveisiä teiltä (siis SKSL) että te viette asian Keräjälle.

Voiko tämä olla totta?

 

Alf Wendelin

0400 475 660

 

 

Hei,

 

nyt tässä täytyy olla joku väärinymmärrys – mihinkään käräjille ei olla menossa. Olen vain vastannut saamiini kysymyksiin parhaan tietoni mukaan. Tässä se, mitä asiassa on tapahtunut

 

Tuomo Halmeenmäeltä ja minulta kysyttiin, onko sallittua valita alaikäinen varapuheenjohtajaksi. Kysyin asiaa juristi Leo Lahdenmäeltä ja hän vastasi seuraavasti:

 

”Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava

18 vuotta täyttäneitä. Tämä johtuu hallituksen puheenjohtajan (ja

varapuheenjohtajan) edustusvallasta. Näin ollen päätös, jolla alaikäinen on valittu varapuheenjohtajaksi, on pätemätön. Muuna hallituksen jäsenenä kuin puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana alaikäinen voi kyllä olla.

 

Terveisin

Leo Lahdenmäki”

 

Tämän tiedon välitin kysyjälle, Carita Storm-Ståhlbergille.

 

t. Jorma Paavilainen / SKSL

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            16.04.2009

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                16.04.2009 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

§

31.     Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 17.50.

 

32.     Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

33.     Erik Ståhlbergs brev angående årsmötesbeslut 2009:

            - delgavs, och konstaterades att ärendet är slutbehandlad i styrelsen.

 

34.     ÅmSK arrangerar VNSD 15+15 lag i Påminne 21.04.2009.

          - Klubben deltar med 2 lag.

 

35.     Klubben deltar 2009-2010 i division 2.

 

36.     Klubben deltar med 1 lag i FM-lagblixt i Lahtis 15.-16-08-2009.

 

37.     Ekenäs öppna mästerskap 15+15 min. arrangeras såsom tidigare år.

 

38.     Den 07 maj spelas rond 2 i klubbmästerskapet i närschack.

 

39.     För den inhiberade spelkvällen 09.04.2007 ersätter klubben Smakis för inkomstbortfallet

          högst 15 €. Ordförande underhandlar om priset.

 

40.     Ålands och Salo turneringarna sköter medlemmarna personligen sitt deltagande.

 

41.     Styrelsemedlemmarna skall aktivt söka premieringsgrunder för ”Hermans stipendier”.

 

42.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.20.

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            03.09.2009

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                03.09.2009 kl. 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg

                      och Alf Wendelin

 

§

43.     Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 17.50.

 

44.     Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

45.     Div.2 19.09.2009 I-HSK3 – EkSK: Alf Wendelin, Erik Ståhlberg, Herman Friman,

         Viktor  Enberg och Melanie Wendelin.

 

46.     Klubben flyttar sin hemsida till Byethost (USA), Årskostnad ca. 30 € / år.

 

47.     VNSD har ej hållit stadgeenligt årsmöte i maj. Klubben passiv i ärendet.

 

48.     Klubbens närschacksmästerskap. 2 matcher ospelade enligt programmet. De spelas ytter

         om ordinarie spelkvällar på spelarnas initiativ.

 

49.     Beviljade startavgiften till FM-lagblixten på 50 € står till EkSK:s deltagares förfogande.

 

50.     Då Gudrun pensionerat sig, blir förfarandet med kaffeserveringen på spellokalen förändrad:

         Klubben beställer och betalar kaffeportionerna på förhand. Styrelsen beslöt att man testar

         systemet en månad och beställer en pumptermos (ca. 12 koppar) till spelkvällen. Ordförande

         underhandlar vidare om priset.

 

51.     Melanie föreslog att Bughouse tas med i spelprogrammet. Styrelsen överväger möjligheten.

 

52.     Herman Frimans prestation i VNSD lag 15+15 belönas med 10 €. Bords 2. med 5/7 p.

         Tidigare har Melanie Wendelin belönats med samma 10 €.

 

53.     Informerades om Toimitsija koulutus i Salo och Sverige-Finland landskampen.

 

54.     Leif Ekberg informerade om kassaläget och medlemsavgifterna:

          Banktillgodohavanden: 2.634,98 €. Handkassa: 535,75 €. Summa: 3.170,73 €.

 

55.     Betalda medlemsavgifter 2009: Tommy Öberg, Leif Ekberg, Viktor Enberg, Thomas

          Bergman, Larry Miettinen, Rabbe Ståhlberg, Alf Wendelin och Melanie Wendelin.

         Fria medlemmar: Herman Friman, Stig Olof Willberg, Valter Kevin och Clas-Erik Johansson.

 

56.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.30.

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1, 10650 EKENÄS                                26.11.2009

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                26.11.2009 kl. 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg

                      och Alf Wendelin

 

§

57.     Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 17.45.

 

58.     Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

59.     200 € i bidrag åt Melanie för deltagandet i Chess Stars of the Baltic Sea Region (Finlands

juniorlandslag, 18 års klassen), Narva 04.-09.10. 2009 godkändes. Alf Wendelin och Melanie  Wendelin deltog inte i beslutet.

 

60.     Deltagaravgiften i Ekenäs öppna blixtmästerskap 17.12.2009 är 2 €.

 

61.     Interna startavgiften på 2 € slopades på hösten då ekonomin är bättre än beräknat.

 

62.     Obetalda medlemsavgifter 2009,  endast Erik Ståhlberg.

 

63.     EkSK:s årsmöte hålles 28.01.2010.

 

64.     Ordförande och sekreteraren gemensamt skriver verksamhetsberättelsen för 2009.

 

65.     Kassören skriver kassaberättelsen för 2009.

 

66.     Styrelsen godkände på kassörens förslag att brukskontot på Andelsbanken säges upp. Slutligt

         godkännande tar årsmötet 2010.

 

67.     Årstävlingens priser 2009: 1. 1 st spellicens 2010, 2. ½ st spellicens 2010.

 

68.     Leif Ekberg informerade om kassaläget och medlemsavgifterna:

          Banktillgodohavanden: 2.634,93 €. Handkassa: 169,05 €. Summa: 2.803,98 €.

 

69.     Förslag till årsmötet 2010, Verksamhetsplanen 2010:

·   Torsdagar speldag, allt annat som tidigare med undantag 20+20 min. som spelas som 15+15 min. om deltagarantalet är 7 eller 8 spelare, då alla spelar mot varandra.

·   Klubben deltar i FCSF:s lagserie.

·   Klubben deltar i FCSF:s Lag blixt FM.

·   Styrelsen besluter om arrangerandet av VNSD:s tävlingar.

 

70.     Förslag till årsmötet 2010, Kassaplanen 2010:

·   Medlemsavgiften oförändrad, 30.- och jun. 15,-.

·   Ingen inskrivningsavgift.

·   Ingen startavgift till interna tävlingar.

·   Egen bil, ersättningen 0,30 €/km.

 

71.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.15.

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1, 10650 EKENÄS                                28.01.2010

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                28.01.2010 kl. 18.00

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg

                      och Alf Wendelin

§

72.     Ordförande Alf Wendelin öppnade mötet kl 18.00.

 

73.     Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.

 

74.     Styrelsens godkände verksamhetsberättelsen för 2009.

 

75.     Styrelsen godkände bokslutet och kassaberättelsen för 2009.

 

76.     Erik Ståhlberg har betalt medlemsavgiften för 2009.

 

77.     Styrelsen godkände förslaget till verksamhetsplan för 2010.

 

78.     Styrelsen godkände förslaget till kassaplan för 2010.

 

79.     Styrelsen godkände anskaffningspriset på 20 € för pokal till årstävlingen 20+20 min.

 

80.     Ordförande Alf Wendelin avslutade mötet kl 18.15, och avtackade styrelsen för 2009.

 

 

Ordförande Alf Wendelin                                                 Sekreterare Viktor Enberg