STADGAR FÖR EKENÄS SCHACKKLUBB r.f.

 

 

§  1.

Föreningens namn är Ekenäs Schackklubb och dess hemort är Ekenäs stad. Föreningens språk är svenska.

 

§  2.

Föreningens syfte är att befrämja schackintresset. Till detta strävar klubben genom att arrangera spelkvällar, turneringar, schackföredrag, simultanföreställningar och liknande.

 

§  3.

Till medlem kan antas varje välfrejdad person, som därom hos styrelsen anhåller. Medlemmarna är hedersmedlemmar, ständiga medlemmar och årsmedlemmar.

 

§  4.

Till hedersmedlem kan på styrelsens förslag vid årsmöte kallas person som på ett utomordentligt sätt verkat för klubben eller dess syften. Ständigt medlemskap kan vinnas genom erläggandet av en engångsavgift, vars storlek fastställes av årsmötet. Inskrivningsavgiften och årsmedlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet.

 

§  5.

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör och tävlingsledare samt två suppleanter. Styrelsen utses för ett kalenderår av årsmöte.

 

§  6.

Styrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden då denne eller minst två styrelsemedlemmar så önskar. Styrelsen är beslutför då minst tre medlemmar är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika antal röster avgör ordförandens röst.

 

§  7.

Ordförande leder ordet vid föreningens möten och styrelsemöten med undantag av årsmötet och handhar de uppgifter dessa ålägger honom. Viceordförande handhar ordförandes åligganden då denne är förhindrad att själv sköta dem. Sekreteraren för protokoll vid föreningens samtliga möten, sköter dess korrespondens samt föredrar till styrelsen inkomna skrivelser och meddelanden. Kassören uppbär medlemsavgifterna och handhar skötseln av föreningens finanser samt för register över föreningens medlemmar. Tävlingsledaren sköter tävlingsverksamheten inom föreningen.

 

 

 

§  8.

Föreningens namn tecknas av ordförande eller viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören. Kassören tecknar dock ensam föreningens namn i ekonomiska angelägenheter.

 

§  9.

Föreningens bokslut uppgörs kalenderårsvis och bör företes revisorerna senast två veckor före årsmötet.

 

§  10.

Kallelse till föreningens årsmöte och extraordinarie möten sker genom annons i den på orten mest spridda svenskspråkiga dagstidningen senast en vecka före mötesdatum.

 

§  11.

Årsmötet hålles före utgången av januari månad och behandlar följande ärenden:

1.     Val av ordförande för mötet samt två protokolljusterare som även fungerar som rösträknare.

2.     Mötet konstateras beslutfört.

3.     Verksamhetsberättelsen kassaberättelsen revisorernas utlåtande föredras.

4.     Beviljas den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

5.     Val av ny styrelse.

6.     Val av två revisorer samt en revisorsuppleant.

7.     Fastställes verksamhetsplan och budgetförslag för det kommande året samt inskrivnings- och medlemsavgifternas storlek.

8.     Övriga ärenden som föredragits styrelsen senast 10 dagar före mötet.

 

§  12.

Om medlem icke uppfyller sina stadgeenliga skyldigheter kan han av ett föreningsmöte, med 2/3 majoritet uteslutas ur föreningen.

 

§  13.

Väcks fråga om ändring av föreningens stadgar eller dess upplösning erfordras att beslutet därom fattas av minst 4/5 av de vid mötet angivna rösterna vid två på varandra följande möten som sammankallas med minst två veckors mellantid.

 

§  14.

Om föreningen upplöses tillfaller dess egendom någon i landet verkande svenskspråkig schackorganisation.