EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 30.01.2014

 

 

 1. Öppnande av årsmötet.

 

 1. Prisutdelning för mästerskapen år 2013.

 

 1. Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare

-         2 rösträknare

 

 1. Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

 1. Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

 1. Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2013.

 

 1. Föredragning och godkännandet av bokslutet samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

 1. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

 1. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2014.

(Denna punkt föreslås flytta för behandling med punkt 11.)

 

 1. Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2014 (bilaga).

 

 1. Fastställandet av budgeten för år 2014 (bilaga).

 

 1. Val av styrelse för år 2014:

-         ordförande

-         viceordförande

-         sekreterare

-         kassör

-         tävlingsledare

-         två styrelsesuppleanter

 

 1. Val av 2 revisorer samt en revisorssuppleant för år 2014.

 

 1. Avslutande av årsmötet.