EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 29.01.2015

 

 

 1. Öppnande av årsmötet.

 

 1. Prisutdelning för mästerskapen år 2014.

 

 1. Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare

-         2 rösträknare

 

 1. Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

 1. Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

 1. Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2014.

 

 1. Föredragning och godkännandet av bokslutet 2014 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

 1. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

 1. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2015.

(Denna punkt föreslås flytta för behandling med punkt 11.)

 

 1. Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2015 (bilaga).

 

 1. Fastställandet av budgeten för år 2015 (bilaga).

 

 1. Val av styrelse för år 2015:

-         ordförande

-         viceordförande

-         sekreterare

-         kassör

-         tävlingsledare

-         två styrelsesuppleanter

 

 1. Val av 2 revisorer samt en revisorssuppleant för år 2015.

 

 1. Avslutande av årsmötet.