EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

FO-nummer:  3023586-3

Alf Wendelin     +358 400475660                                   Ekenäs

alf.wendelin@dlc.fi

Sundwallsvägen 1                                                         28.01.2021

10650 EKENÄS                                                             ekenas.schackklubb@pp.inet.fi

 

 

 

 

Plats:              Ekenäs Bowlinghall, Ystadsgatan 14.

Närvarande:   5 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Tage Ekberg,

   Rabbe Ståhlberg och Alf Wendelin.

 

 

 

 

§

1.             Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade årsmötet kl 18:15.

 

 

2.             Årstävlingen 2020:              1. Tommy Öberg.  2. Rabbe Ståhlberg   3. Leif Ekberg

2.1.       Närschack 20’+0”:            1. Tommy Öberg.  2. Rabbe Ståhlberg   3. Alf Wendelin

2.2.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Tommy Öberg.  2. Rabbe Ståhlberg   3. Leif Ekberg

2.3.       Blixtmästerskapet 5'+0":    1. Tommy Öberg.  2. Rabbe Ståhlberg   3. Leif Ekberg

2.4.       3 minuter + 2 sekunder:     1. Tommy Öberg.  2. Leif Ekberg           3. Tom Holmén

 

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Rabbe Ståhlberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2020 föredrogs och godkändes.

 

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2020 föredrogs och godkändes.

 

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 

9.             Verksamhetsplanen för år 2021 godkändes. Bilaga

 

 

10.         Medlemsavgift 25 € och inskrivningsavgift 25 € godkändes och

budgetförslaget för år 2021 godkändes. Bilaga

 

 

11.         Fastställandet av användningsrätter för Ekenäs Schackklubb r.f.:s

bankkonto på Ekenäs Sparbank X:

Klubbens Ordförande och Kassör, skilt för sig.

 

          Avgående kassören X användningsrätt av

           Ekenäs Schackklubb r.f.:s bankkonto X

          hos Ekenäs Sparbank upphör fr.o.m. 29.01.2021.

          Samtidigt tas alla tidigare användningsrätter bort.

 

 

12.         Till styrelsen för år 2021 valdes:

Ordförande         Rabbe Ståhlberg    X, 10650 EKENÄS

          Viceordförande   Tage Ekberg         X, 10620 EKENÄS

          Sekreterare         Alf Wendelin         X, 10600 EKENÄS

          Kassör                Leif Ekberg           X, 10600 EKENÄS

          Tävlingsledare     Tommy Öberg       X, 10600 EKENÄS

          Suppleant            Tom Holmén

          Suppleant            Larry Miettinen

 

         

13.    Till verksamhetsgranskare valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till supleant för verksamhetsgranskarna valdes Peter Öberg.

 

 

14.     Årsmötet avslutades kl. 19.15.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Rabbe Ståhlberg                                  Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                         Protokolljusterare Tage Ekberg