EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         28.01.2016

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Ekenäs Ungdomsgård, Ystadsgatan 14.

Närvarande:   9 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Thomas Bergman, Viktor Enberg,

Tage Ekberg, Herman Friman, Rabbe Ståhlberg, Stig-Olof Nordström och Alf Wendelin.

 

 

 

 

§

1.             Ordförande Thomas Bergman öppnade årsmötet kl 18:30.

 

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2015:  1. Viktor Enberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Viktor Enberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Alf Wendelin.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Viktor Enberg.

2.4.       Blixtmästerskapet: 1. Viktor Enberg.

2.5.       Prestationsmästerskapet: 1. Herman Friman.

 

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Thomas Bergman

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2015 föredrogs och godkändes.

 

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2015 föredrogs och godkändes.

 

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2016.

 

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2016.

 

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2016.

 

 

12.         Till styrelse för år 2016 valdes:

          Ordförande                Thomas Bergman

          Viceordförande          Rabbe Ståhlberg

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Viktor Enberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Leif Ekberg  och  Tage Ekberg.

 

 

13.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Stig-Olof Nordström.

 

 

14.     Årsmötet avslutades kl. 18.50.

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Thomas Bergman                                 Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                          Protokolljusterare Tage Ekberg