EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         31.01.2019

10650 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Ekenäs Ungdomsgård, Ystadsgatan 14.

Närvarande:   7 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Viktor Enberg,

Tage Ekberg, Herman Friman, Rabbe Ståhlberg,

 och Alf Wendelin.

 

 

 

 

§

1.             Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade årsmötet kl 18:30.

 

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2018:  1. Rabbe Ståhlberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Viktor Enberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Rabbe Ståhlberg.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Viktor Enberg.

2.4.       Blixtmästerskapet: 1. Rabbe Ståhlberg.

2.5.       Prestationsmästerskapet: 1. Tage Ekberg.

 

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Rabbe Ståhlberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Herman Friman.

 

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2018 föredrogs och godkändes.

 

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2018 föredrogs och godkändes.

 

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2019.

Herman Frimans förslag: Nya medlemmar första året utan medlemsavgift. Godkändes.

 

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2019.

Alf Wendelins förslag: De Tornklockor och motsvarande manuella som finns i

EkSK:s lager, delas ut till skolorna i Raseborg som träningsklockor. De fyller inte

dagens tävlingsnormer,vilket betyder att EkSK ej mera kan ha dessa i bruk. Godkänt.

 

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2019.

 

 

12.         Till styrelse för år 2019 valdes:

          Ordförande                Rabbe Ståhlberg

          Viceordförande          Tage Ekberg

          Sekreterare                Viktor Enberg

          Kassör                       Viktor Enberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

         

 

13.     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Peter Öberg.

 

 

14.     Årsmötet avslutades kl. 19.13.

 

 

 

 

 

 

 

Mötesordförande Rabbe Ståhlberg                                  Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                         Protokolljusterare Herman Friman