EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 27.01.2022

 

 

 

1.     Öppnande av årsmötet.

 

2.     Prisutdelning för mästerskapen år 2021.

 

3.     Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare och rösträknare

 

4.     Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

5.     Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

6.     Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2021.

 

7.     Föredragning och godkännandet av bokslutet 2021 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

8.     Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

9.     Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2022 (bilaga).

 

10. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2022 och

      Fastställandet av budgeten för år 2022 (bilaga).

 

11. Val av styrelse för år 2022:

a.     ordförande

b.    viceordförande

c.     sekreterare

d.    kassör

e.     tävlingsledare

f.      två styrelsesuppleanter

 

12. Val av 2 verksamhetsgranskare samt en suppleant för verksamhetsgranskarna 2022.

 

13. Avslutande av årsmötet.