EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 02.02.2023

 

 

 

1.     Öppnande av årsmötet.

 

2.     Prisutdelning för mästerskapen år 2022.

 

3.     Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare och rösträknare

 

4.     Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

5.     Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

6.     Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2022.

 

7.     Föredragning och godkännandet av bokslutet 2022 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

8.     Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

9.     Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2023 (bilaga).

 

10. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2023 och

      Fastställandet av budgeten för år 2023 (bilaga).

 

11. Val av styrelse för år 2023:

a.     ordförande

b.    viceordförande

c.     sekreterare

d.    kassör

e.     tävlingsledare

f.      två styrelsesuppleanter

 

12. Val av 2 verksamhetsgranskare samt en suppleant för verksamhetsgranskarna 2023.

 

13. Avslutande av årsmötet.