EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 30.01.2020

 

 

 1. Öppnande av årsmötet.

 

 1. Prisutdelning för mästerskapen år 2019.

 

 1. Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare

-         2 rösträknare

 

 1. Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

 1. Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.  (Se § 9.)

 

 1. Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2019.

 

 1. Föredragning och godkännandet av bokslutet 2019 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

 1. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

 1. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2020.

(Denna punkt föreslås flytta för behandling med punkt 11.)

 

 1. Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2020 (bilaga).

 

 1. Fastställandet av budgeten för år 2020 (bilaga).

 

 1. Val av styrelse för år 2020:

-         ordförande

-         viceordförande

-         sekreterare

-         kassör

-         tävlingsledare

-         två styrelsesuppleanter?

 

 1. Val av 2 revisorer samt en revisorssuppleant för år 2020.

 

 1. Avslutande av årsmötet.